Pátek před 20. nedělí v mezidobí A – Sk 14, 19-28

19Z Antiochie a Ikonia však přišli Židé, přemluvili zástupy a Pavla ukamenovali. Pak ho vlekli ven z města, protože mysleli, že je mrtev. 20Ale když ho učedníci obstoupili, vstal a vešel do města. Druhého dne vyšel s Barnabášem do Derbe. 21 Když onomu městu oznámili evangelium a získali dosti učedníků, vrátili se do Lystry, Ikonia a Antiochie. 22Upevňovali duše učedníků, povzbuzovali je, aby setrvávali ve víře; říkali, že musíme skrze mnohá soužení vejít do Božího království. 23 V každém sboru jim ustanovili starší a v modlitbách s posty je svěřili Pánu, v něhož uvěřili. 24Prošli Pisidií a přišli do Pamfylie, 25mluvili Slovo v Perge a pak sestoupili do Attalie. 26Odtamtud odpluli do Antiochie, kde byli kdysi svěřeni Boží milosti k dílu, které nyní dokončili. 27Když tam přišli a shromáždili církev, vypravovali, co všechno Bůh s nimi učinil a jak pohanům otevřel dveře víry. 28A strávili s učedníky delší čas.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: