Pátek před 2. nedělí adventní B – Ž 85, 1-2.8-13

2Hospodine, našel jsi zalíbení ve své zemi, změnil jsi Jákobův úděl. 3Sňal jsi vinu svého lidu, přikryl jsi všechny jejich hříchy. 8Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství, daruj nám svou spásu! 9Poslechnu, co říká Bůh Hospodin. Vždyť promlouvá pokoj ke svému lidu, ke svým věrným. Kéž se nevracejí k bláznovství! 10Vskutku, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí, a tak bude v naší zemi přebývat jeho sláva. 11Milosrdenství a věrnost se potkají, spravedlnost a pokoj se políbí. 12Ze země vyraší věrnost, z nebes bude vyhlížet spravedlnost, 13Hospodin dá i dobro a naše země vydá úrodu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: