Pátek před 2. nedělí adventní B – Sk 11, 19-26

19Ti, kteří se rozprchli před soužením, které nastalo kvůli Štěpánovi, prošli až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie; nikomu nehlásali slovo Boží, jen Židům. 20Někteří z nich byli muži z Kypru a z Kyrény; ti přišli do Antiochie a mluvili i k Helénistům a zvěstovali jim Pána Ježíše. 21A Pánova ruka byla s nimi; veliký počet lidí uvěřil a obrátil se k Pánu. 22 Zpráva o nich se donesla k sluchu církve v Jeruzalémě, i vyslali Barnabáše, aby prošel až do Antiochie. 23Když tam přišel a uviděl tu Boží milost, zaradoval se a povzbuzoval všechny, aby s rozhodným srdcem zůstávali u Pána; 24neboť to byl dobrý muž, plný Ducha Svatého a víry. A značný zástup se přidal k Pánu. 25Pak odešel do Tarsu vyhledat Saula, 26a když ho našel, přivedl ho do Antiochie. Stalo se, že celý rok zůstali v společenství církve a vyučili značný zástup; a v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: