Pátek před 2. nedělí adventní A – Ž 72, 1-7.18-19

1Bože, dej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu.   2Pak bude soudit tvůj lid spravedlivě a tvé chudé podle práva.   3Hory přinesou lidu pokoj; i pahorky ve spravedlnosti.   4Bude soudit chudé z lidu, bude spásou synům nuzného — utlačovatele však srazí.   5Budou se tě bát, dokud bude slunce i dokud bude měsíc, po všechna pokolení.   6Sestoupí jak déšť na posečenou louku, jako přeháňky skrápějící zemi.   7V jeho dnech rozkvete spravedlivý a bude hojný pokoj, dokud nepřestane měsíc. 18Požehnán buď Bůh Hospodin, Bůh Izraele, jenom on koná divy.   19Ať je navěky požehnáno jeho slavné jméno a celá země ať je plná jeho slávy. Amen i Amen.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: