Pátek před 18. nedělí v mezidobí C – Oz 9, 1-17

1Neraduj se, Izraeli! Nejásej jako národy. Vždyť jsi smilnil, odpadl od svého Boha a miloval jsi nevěstčí mzdu na každém obilním humně. 2Humno a lis je nenasytí, nové víno je nechá na holičkách. 3Nebudou sídlit v Hospodinově zemi, Efrajim se vrátí do Egypta, v Asýrii budou jíst nečisté věci. 4Nebudou vylévat Hospodinu víno v úlitbu, jejich obětní hod ho nepotěší. Je pro ně chlebem truchlících. Všichni, kdo ho jedí, se znečistí, neboť jejich chléb je jen pro ně, nepřijde do Hospodinova domu. 5Co budete dělat v den svátku, v den svátku Hospodinova? 6Hle, i kdyby utekli zkáze, shromáždí je Egypt, Memfis je pohřbí. Vzácné je jejich stříbro, zdědí je kopřivy; trny budou v jejich stanech. 7Přišly dny navštívení, přišly dny odplaty; Izrael to pozná. Je prorok hlupák? Muž ducha potřeštěnec? To pro tvou velkou vinu a velké nepřátelství. 8Prorok je strážným Efrajima pro svého Boha. Na všech jeho cestách je ptáčníkova past, v domě jeho Boha nepřátelství. 9Hluboce propadli zvrácenosti jako za dnů Gibeje; bude pamatovat na jejich viny, navštíví je s trestem za jejich hříchy. 10Nalezl jsem Izrael jako hrozny v pustině. Vaše otce jsem viděl jako rané ovoce na fíkovníku, když poprvé rodí. Oni však šli za Baal-peórem, zasvětili se hanebnosti a stali se ohavností, jako to, co milovali. 11Efrajim je jako pták, jejich sláva odletí, budou bez porodu, bez těhotenství i bez početí. 12I když vychovají své syny, učiním je bezdětnými, bez lidí. Ano běda jim, až se od nich odvrátím. 13Efrajim, jak jsem viděl, je jako Týr zasazený na pastvině, avšak Efrajim vyvede své syny na zabití. 14Dej jim, Hospodine! Co jim dáš? Dej jim lůno, které potratí a vyschlé prsy! 15Všechno jejich zlo se stalo zjevné v Gilgálu, proto jsem je tam začal nenávidět. Za jejich zvrácené činy je vyženu ze svého domu. Nebudu je již déle milovat, všechna jejich knížata jsou umíněnci. 16Efrajim je ubit, jejich kořen uschl, nevydá ovoce. I když porodí, nechám ty vzácné plody jejich lůna zemřít. 17Můj Bůh je zavrhl, protože jej neposlouchali. Stali se utečenci mezi pohanskými národy.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: