Pátek před 18. nedělí v mezidobí B – Joz 23, 1-16

1I stalo se po mnoha dnech poté, co dal Hospodin Izraeli odpočinek od všech jejich okolních nepřátel, že Jozue zestárl a dosáhl pokročilého věku. 2Tehdy Jozue svolal celý Izrael, jeho starší, jeho předáky, jeho soudce a jeho správce a řekl jim: Já jsem zestárl a dosáhl jsem pokročilého věku. 3A vy jste viděli všechno, co učinil Hospodin, váš Bůh, se všemi těmito národy před vámi, neboť Hospodin, váš Bůh, bojoval za vás. 4Pohleďte, předal jsem vám tyto zbylé národy do dědictví pro vaše kmeny od Jordánu a všechny národy, které jsem vyhladil, až k Velikému moři na západ slunce. 5A Hospodin, váš Bůh, on je od vás vypudí, vyžene je před vámi a obsadíte jejich zemi, jak to Hospodin, váš Bůh, o vás prohlásil. 6Velmi se posilněte, abyste zachovávali a konali všechno, co je zapsáno v knize Mojžíšova zákona, abyste se od něj neodvrátili napravo ani nalevo, 7abyste se nesměšovali s těmito zbylými národy. Nebudete připomínat jméno jejich bohů, nenecháte v něm přísahat, nebudete jim sloužit a nebudete se jim klanět. 8Neboť jestliže přilnete k Hospodinu, svému Bohu, jak jste to činili až do tohoto dne 9a Hospodin vám podrobil velké a mocné národy a pokud jde o vás, nikdo před vámi až do tohoto dne neobstál, 10tak jeden muž z vás bude pronásledovat tisíc, protože Hospodin, váš Bůh, on bojuje za vás, jak to o vás prohlásil. 11 Budete se tedy mít kvůli svému životu velmi na pozoru, abyste milovali Hospodina, svého Boha. 12Neboť jestliže se opravdu odvrátíte a přilnete ke zbytku těchto národů, těch, kteří zůstali s vámi, spřízníte se s nimi a vejdete k nim a oni k vám, 13jistě poznáte, že Hospodin, váš Bůh, nebude pokračovat v tom, aby tyto národy před vámi podrobil, a budou pro vás pastí a léčkou, bičem na vašich bocích a trny ve vašich očích, dokud se neztratíte z této dobré země, kterou vám dal Hospodin, váš Bůh. 14Hle, já dnes odcházím cestou všeho pozemského. Poznáte celým svým srdcem a celou svou duší, že nezapadlo jediné ze všech těch dobrých slov, která o vás prohlásil Hospodin, váš Bůh; všechna se při vás naplnila, nezapadlo z toho jediné slovo. 15A stane se, že tak jako se při vás naplnilo každé dobré slovo, které o vás prohlásil Hospodin, váš Bůh, tak při vás Hospodin naplní každé zlé slovo, dokud vás nevyhladí z této dobré země, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dal. 16Když budete přestupovat smlouvu Hospodina, svého Boha, kterou vám přikázal, a půjdete, budete sloužit jiným bohům a budete se jim klanět, tehdy proti vám vzplane Hospodinův hněv a rychle zmizíte z dobré země, kterou vám dal.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: