Pátek před 17. nedělí v mezidobí B – 2 Sa 10, 6-12

6Synové Amónovi viděli, že se Davidovi znelíbili. Proto synové Amónovi poslali a najali si Aramejce z Bét-rechóbu a Aramejce ze Sóby, dvacet tisíc pěšáků, od krále z Maaky tisíc mužů a od Íš-tóba dvanáct tisíc mužů. 7Když se to David doslechl, poslal Jóaba a celou armádu hrdinů. 8Synové Amónovi vytáhli a sešikovali se k boji u vchodu do brány, ale Aramejci ze Sóby a Rechóbu, Íš-tób a Maaka byli zvlášť na poli. 9Když Jóab viděl, že je proti němu boj zpředu i zezadu, vybral všechny vybrané muže z Izraele a sešikoval se proti Aramejcům. 10Zbytek lidu dal pod velení svého bratra Abíšaje, aby se sešikovali proti synům Amónovým. 11Řekl: Když budou Aramejci silnější nežli já, přijdeš mi na pomoc, a když budou synové Amónovi silnější nežli ty, přijdu na pomoc tobě. 12Buď silný a počínejme si zmužile za svůj lid a za města našeho Boha a Hospodin učiní, co je dobré v jeho očích.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: