Pátek před 17. nedělí v mezidobí A – Sk 7, 44-53

44Naši otcové měli v pustině stánek svědectví, jak nařídil ten, jenž mluvil k Mojžíšovi, aby jej udělal podle vzoru, který uviděl. 45Ten také naši otcové převzali a vnesli s Jozuem do země pohanů, které Bůh zahnal před našimi otci. Tak to bylo až do dnů Davidových, 46který nalezl milost před Bohem a žádal, aby směl vyhledat příbytek pro Boha Jákobova. 47Teprve Šalomoun mu však vystavěl dům. 48Ale Nejvyšší nebydlí v domech zhotovených lidskýma rukama, jak praví prorok: 49‚Nebe je mým trůnem, země podnoží mých nohou. Jaký dům mi vystavíte, praví Pán, nebo jaké bude místo mého spočinutí? 50Což to všechno neučinila má ruka?‘ 51Vy tvrdošíjní, vy lidé neobřezaného srdce i uší, stále vzdorujete Duchu Svatému . jak vaši otcové, tak i vy! 52Kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod Spravedlivého . vy jste se nyní stali jeho zrádci a vrahy, 53vy, kteří jste přijali Zákon skrze anděly. ale nezachovali jste jej.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: