Pátek před 16. nedělí v mezidobí C – Am 5, 18-27

18Běda těm, kdo dychtí po Hospodinově dni! Nač je vám Hospodinův den? Bude temnotou, a ne světlem! 19Jako když člověk utíká před lvem a potká ho medvěd, vejde do domu, položí svou ruku na stěnu a uštkne ho had. 20Cožpak ne Hospodinův den temnotou, a ne světlem, tmou, ve které ne záře? 21Nenávidím a zavrhuji vaše svátky, nemohu snést vaše slavnostní shromáždění. 22I když mi přinášíte své zápalné a přídavné oběti, neoblíbím si je, nepohledím na pokojnou oběť z vašeho krmného dobytka. 23Odstraň ode mě hluk svých písní, zvuk tvých harf nechci slyšet. 24Ale se valí právo jako voda a spravedlnost jako stále proudící potok. 25Přinášeli jste mi v pustině čtyřicet let obětní hody a přídavné oběti, dome izraelský? 26Pozvednete Sikúta, svého krále, a Kijúna, svého boha hvězd, své modly, které jste si udělali, 27a odvedu vás za Damašek, praví Hospodin; Bůh zástupů je jeho jméno.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: