Pátek před 16. nedělí v mezidobí A – Ez 39, 21-29

21Svou slávu uvedu mezi národy. Všechny národy uvidí můj soud, který jsem vykonal, a mou ruku, kterou jsem na ně vložil. 22I pozná dům izraelský, že já Hospodin jsem jejich Bůh, od onoho dne i nadále. 23I poznají národy, že dům izraelský byl vystěhován pro svou zvrácenost, kvůli tomu, že se mi zpronevěřili, a  jsem před nimi skryl svou tvář. Vydal jsem je do ruky jejich protivníků a všichni padli mečem. 24Naložil jsem s nimi podle jejich nečistoty a podle jejich přestoupení a skryl jsem před nimi svou tvář. 25Proto praví Panovník Hospodin toto: Nyní změním Jákobův úděl a slituji se nad celým domem izraelským. Vzplanu žárlivostí pro své svaté jméno. 26Ponesou svou ostudu a všechnu svou věrolomnost, kterou se mi zpronevěřili, když pobývali v bezpečí na své půdě a nikdo je neděsil. 27Až je navrátím z národů a shromáždím je ze zemí jejich nepřátel, budu skrze ně posvěcen před očima mnohých národů. 28I poznají, že já Hospodin jsem jejich Bůh, podle toho, že jsem je odvedl do zajetí k národům, ale shromáždím je na jejich půdu; už tam z nich nikoho neponechám. 29Nebudu už před nimi skrývat svou tvář, , který jsem vylil svého ducha na dům izraelský, je výrok Panovníka Hospodina.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: