Pátek před 15. nedělí v mezidobí C – Am 2, 4-11

4Toto praví Hospodin: Kvůli třem přestoupením Judy, kvůli čtyřem, to neodvrátím, protože pohrdli Hospodinovým zákonem a nezachovávali jeho ustanovení — svedly je jejich lživé modly, za nimiž chodili jejich otcové: 5Pošlu oheň na Judu a ten stráví jeruzalémské paláce. 6Toto praví Hospodin: Kvůli třem přestoupením Izraele, kvůli čtyřem, to neodvrátím, protože prodali spravedlivého za stříbro a nuzného za pár sandálů. 7Baží po tom, aby prach země byl na hlavě chudých, pokřivují cestu pokorných, syn i jeho otec chodí k téže děvce, a tak znesvěcují mé svaté jméno. 8Roztahují se vedle každého oltáře na roucha vzatá do zástavy, pijí víno pokutovaných v domě svého Boha. 9Já jsem před nimi zničil Emorejce, jehož výška byla jako výška cedrů a silný byl jako duby. Zničil jsem jeho plody nahoře i jeho kořeny dole. 10Já jsem vás vyvedl z egyptské země a vodil jsem vás čtyřicet let pustinou, abyste získali do vlastnictví emorejskou zemi. 11Ustanovil jsem z vašich synů proroky a z vašich mládenců nazíry. Nebo to tak ne, synové Izraele? je Hospodinův výrok.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: