Pátek před 15. nedělí v mezidobí B – Ko 4, 2-18

2V modlitbě buďte vytrvalí; buďte v ní bdělí a vděční. 3Modlete se současně i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře slova, abychom mohli mluvit o tajemství Kristovu, pro něž jsem také spoután, 4abych je učinil zjevným tak, jak jsem povinen o něm mluvit. 5Žijte moudře před těmi, kteří jsou vně, vykupujíce čas. 6Vaše řeč ať je vždy laskavá, okořeněná solí, abyste věděli, jak máte každému odpovědět. 7Co je se mnou, vám oznámí Tychikos, milovaný bratr, věrný služebník a spoluotrok v Pánu, 8jehož jsem k vám poslal právě proto, abyste se o nás dověděli a aby povzbudil vaše srdce. 9Posílám ho s Onezimem, věrným a milovaným bratrem, jenž je od vás. Ti vám oznámí všechno, co se zde děje. 10Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos a Barnabášův bratranec Marek, o němž jste dostali pokyny; až k vám přijde, přijměte ho. 11Dále Ježíš zvaný Justus. Oni jsou ze Židů moji jediní spolupracovníci pro Boží království; stali se mou útěchou. 12Pozdravuje vás Epafras, který je od vás, otrok Krista Ježíše; on za vás ustavičně zápasí na modlitbách, abyste byli postaveni zralí a úplní v celé vůli Boží. 13Dosvědčuji mu, že pro vás a pro ty, kdo jsou v Laodiceji a v Hierapoli, vynakládá mnoho namáhavé práce. 14Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a Démas. 15Pozdravte bratry v Laodiceji i Nymfu a církev, která je v jeho domě. 16A až bude u vás tento dopis přečten, zařiďte, aby byl přečten také v laodicejském sboru a abyste i vy přečetli dopis Laodicejským. 17A Archippovi řekněte: ‚Hleď si služby, kterou jsi v Pánu přijal, abys ji plnil.‘ 18Pozdrav mou, Pavlovou rukou. Pamatujte na má pouta. Milost s vámi. Amen.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: