Pátek před 14. nedělí v mezidobí B – 2 Sa 3, 1-12

1Boj mezi domem Saulovým a domem Davidovým trval dlouho. David se stále vzmáhal, kdežto dům Saulův stále slábl. 2Davidovi se v Chebrónu narodili synové: Jeho prvorozený byl Amnón s Achínoamou Jizreelskou, 3jeho druhý syn byl Kileab s Abígajilou Karmelskou, dříve ženou Nábalovou, třetí byl Abšalóm, syn Maaky, dcery gešúrského krále Talmaje, 4čtvrtý byl Adónijáš, syn Chagíty, pátý Šefatjáš, syn Abítaly, 5šestý Jitreám s Eglou, Davidovou ženou. Ti se narodili Davidovi v Chebrónu. 6Zatímco trval boj mezi domem Saulovým a domem Davidovým, Abnér se v domě Saulově vzmáhal. 7Saul měl konkubínu jménem Rispa, dceru Ajovu. Íš-bóšet řekl Abnérovi: Proč jsi vešel ke konkubíně mého otce? 8Abnér se kvůli Íš-bóšetovým slovům velice rozzlobil a řekl: Copak jsem psí hlava z Judska? Dodnes jednám věrně s domem Saula, tvého otce, vůči jeho bratrům i vůči jeho příteli a nevydal jsem tě do ruky Davida. A ty jsi mě dnes obvinil kvůli ženě. 9Tak Bůh učiní Abnérovi a ještě přidá, jestliže neučiním Davidovi tak, jak mu přísahal Hospodin: 10Odejmu království od domu Saulova a ustanovím Davidův trůn nad Izraelem a nad Judou, od Danu až po Beer-šebu. 11Íš-bóšet již nedokázal Abnérovi nic odpovědět, protože se ho bál. 12Abnér poslal k Davidovi místo sebe posly se slovy: Komu patří země? Uzavři se mnou smlouvu. Ano, má ruka bude s tebou, aby se k tobě obrátil celý Izrael.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: