Pátek před 14. nedělí v mezidobí A – Gn 27, 1-17

1Když Izák zestárl a zeslábl mu zrak, takže neviděl, stalo se, že zavolal svého staršího syna Ezaua a řekl mu: Můj synu. Odpověděl mu: Zde jsem. 2A řekl: Hle, jsem starý a neznám den své smrti. 3Nuže nyní vezmi svou výstroj, toulec a luk, vyjdi na pole a ulov mi nějakou zvěřinu. 4Pak mi připrav lahůdku, jakou miluji, a přines mi ji k jídlu, abych ti požehnal, dříve než zemřu. 5Rebeka však poslouchala, když Izák mluvil se svým synem Ezauem. Ezau odešel na pole, aby ulovil zvěřinu, kterou by přinesl, 6a Rebeka řekla svému synu Jákobovi: Zrovna jsem poslouchala tvého otce, když mluvil s tvým bratrem Ezauem a říkal: 7Přines mi zvěřinu a připrav mi k jídlu lahůdku, abych ti před Hospodinem požehnal, dříve než zemřu. 8Nyní synu, uposlechni mne v tom, co ti přikazuji. 9Běž teď ke stádu, přines mi odtamtud dvě pěkná kůzlata a  z nich tvému otci připravím lahůdku, jakou miluje. 10Pak ji odneseš otci k jídlu, aby ti požehnal, dříve než zemře. 11Jákob své matce Rebece odpověděl: Jenže můj bratr Ezau je chlupatý člověk a já hladký. 12Třeba si na mne otec sáhne a budu mu připadat jako posměvač; pak na sebe uvedu prokletí, a ne požehnání. 13Matka mu řekla: Tvé prokletí ať padne na mě, synu. Jen mne poslechni a jdi mi je přinést. 14Tak šel, vzal je a přinesl své matce. Matka připravila lahůdku, jakou jeho otec miloval. 15Rebeka pak vzala šaty svého staršího syna Ezaua, nejdražší, jaké měla doma, a oblékla je svému mladšímu synu Jákobovi 16a kůže z kůzlat mu připevnila na ruce a na hladký krk. 17Pak dala připravenou lahůdku a chléb do rukou svého syna Jákoba.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: