Pátek před 13. nedělí v mezidobí C – 2 Kr 1, 1-12

1Po Achabově smrti se vzbouřil Moáb proti Izraeli. 2Achazjáš propadl skrz mřížoví ve své horní místnosti v Samaří a onemocněl. Poslal posly a řekl jim: Jděte a dotažte se Baal-zebúba, boha Ekrónu, jestli se z této nemoci zotavím. 3Ale Hospodinův anděl promluvil k Elijáši Tišbejskému: Vstaň, jdi naproti poslům samařského krále a řekni jim: Což není Bůh v Izraeli, že se jdete dotázat Baal-zebúba, boha Ekrónu? 4Proto takto praví Hospodin: Z postele, na kterou jsi vylezl, neslezeš, ale jistě zemřeš. A Elijáš šel. 5Když se poslové vrátili ke králi, zeptal se jich: Proč jste se vrátili? 6Odpověděli mu: Šel nám naproti nějaký muž a řekl nám: Jděte, vraťte se ke králi, který vás poslal, a řekněte mu: Toto praví Hospodin: Což není Bůh v Izraeli, že posíláš dotázat se Baal-zebúba, boha Ekrónu? Proto z postele, na kterou jsi vylezl, neslezeš, ale jistě zemřeš: 7Zeptal se jich: Jak vypadal ten muž, který vám šel naproti a řekl vám tato slova? 8Odpověděli mu: Ten muž byl chlupatý a koženým pásem přepásán kolem beder. Řekl: To byl Elijáš Tišbejský. 9Poslal k němu velitele nad padesáti s jeho padesáti. Vystoupil k němu a hle, Elijáš seděl na vrcholu hory. Řekl mu: Muži Boží, král vzkazuje: Sestup. 10Elijáš odpověděl a řekl veliteli nad padesáti: Jestliže jsem muž Boží, sestoupí oheň z nebes a stráví tebe i tvých padesát. Nato sestoupil oheň z nebes a strávil jej i jeho padesát. 11Král k němu znovu poslal jiného velitele nad padesáti s jeho padesáti. Ten promluvil a řekl mu: Muži Boží, toto přikázal král: Rychle sestup. 12Elijáš odpověděl a řekl jim: Jestliže jsem muž Boží, sestoupí oheň z nebes a stráví tebe i tvých padesát. Sestoupil oheň Boží z nebes a strávil jej i jeho padesát.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: