Pátek před 12. nedělí v mezidobí C – Ga 3, 15-22

15Bratři, po lidsku pravím: potvrzenou závěť člověka nikdo neruší ani k ní nic nepřipojuje. 16Zaslíbení byla řečena Abrahamovi a jeho potomku. Písmo neříká: ‚a potomkům‘, jako by jich bylo mnoho, ale jedná se jen o jednoho: ‚a tvému potomku,‘ a tím potomkem je Kristus. 17Říkám tedy toto: Zákon, jenž byl dán po čtyřech stech třiceti letech, nemůže zrušit smlouvu již předtím právoplatně potvrzenou od Boha, a tak zmařit to zaslíbení. 18Neboť jestliže je to dědictví ze Zákona, ne již ze zaslíbení; Abrahamovi je však Bůh daroval skrze zaslíbení. 19K čemu tedy Zákon? Byl přidán kvůli přestoupením, dokud by nepřišel potomek, kterému bylo dáno zaslíbení. Byl ustanoven skrze anděly rukou prostředníka. 20Prostředník však není jen pro jednu stranu, Bůh však je jeden. 21Staví se tedy Zákon proti Božím zaslíbením? Rozhodně ne! Neboť kdyby byl dán Zákon, který by byl mocen obživit, byla by spravedlnost vskutku ze Zákona. 22Avšak Písmo uzavřelo všechno pod hřích, aby bylo dáno zaslíbení z víry Ježíše Krista těm, kdo věří.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: