Pátek před 12. nedělí v mezidobí A – Sk 5, 17-26

17Tu povstal velekněz a všichni, kteří byli s ním, totiž strana saduceů; byli naplněni žárlivostí. 18I vztáhli na apoštoly ruce a vsadili je do veřejného vězení. 19Pánův anděl však v noci otevřel dveře vězení, vyvedl je ven a řekl: 20„Jděte, postavte se v chrámě a mluvte k lidu všechna slova tohoto života.“ 21Když to uslyšeli, vešli za úsvitu do chrámu a učili. Když se dostavil velekněz a ti, kteří byli s ním, svolali veleradu, celý sbor starších synů Izraele a poslali do vězení, aby byli apoštolové přivedeni. 22Když tam služebníci přišli, ve vězení je nenalezli. Vrátili se a oznámili: 23„Vězení jsme našli důkladně zavřené a stráže stojící u dveří, ale když jsme otevřeli, nenašli jsme uvnitř nikoho.“ 24Když ta slova uslyšel velitel chrámové stráže a velekněží, byli tím velmi zmateni. Nechápali, co se to mohlo stát. 25Kdosi však přišel a oznámil jim: „Hle, muži, které jste vsadili do vězení, stojí v chrámě a učí lid.“ 26Pak pro ně velitel se služebníky šel a přivedl je — ale bez násilí; báli se totiž lidu, aby nebyli ukamenováni.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: