Pátek před 11. nedělí v mezidobí C – Ž 5, 1-8

2Naslouchej mým slovům, Hospodine, porozuměj mému sténání. 3Věnuj mi pozornost, když volám o pomoc, můj králi a můj Bože, vždyť se modlím k tobě! 4Hospodine, ráno uslyšíš můj hlas. Ráno ti připravím oběť a budu očekávat. 5Vždyť ty nejsi Bůh, který má zalíbení v ničemnosti; zlý s tebou přebývat nemůže. 6Namyšlení se ti nemohou postavit před oči; nenávidíš všechny činitele nepravosti. 7Zahubíš ty, kdo mluví lživě. Hospodin opovrhuje lidmi krvelačnými a podlými. 8Já však pro tvé hojné milosrdenství vstoupím do tvého domu. V bázni před tebou se budu klanět ke tvému svatému chrámu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: