Pátek před 10. nedělí v mezidobí C – Nu 15, 17-26

17Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 18Promluv k synům Izraele a řekni jim: Až vejdete do země, do níž vás přivádím, 19když budete jíst z pokrmu země, přinášejte Hospodinu dar pozdvihování. 20Jako prvotinu ze svého těsta přineste bochník jako dar pozdvihování; přineste ho jako dar pozdvihování z humna. 21Z prvotiny svého těsta dávejte Hospodinu dar pozdvihování po všechna svá pokolení. 22Kdybyste však pobloudili a nesplnili všechny tyto příkazy, které promluvil Hospodin k Mojžíšovi, 23vše, co vám Hospodin přikázal prostřednictvím Mojžíše ode dne, kdy Hospodin vydal příkaz a nadále ve všech vašich pokoleních, 24jestliže se to stalo ne před očima pospolitosti, bylo to vykonáno nedopatřením, připraví celá pospolitost jednoho býčka jako zápalnou oběť, jako příjemnou vůni Hospodinu, i patřičnou přídavnou oběť a litou oběť podle nařízení a jednoho chlupatého kozla jako oběť za hřích. 25Kněz vykoná obřad smíření za celou pospolitost synů Izraele a bude jim odpuštěno, neboť to bylo nedopatření a oni přinesli svůj obětní dar, ohnivou oběť Hospodinu a svou oběť za hřích před Hospodina za své nedopatření. 26Bude odpuštěno celé pospolitosti synů Izraele i příchozímu, který pobývá uprostřed nich, neboť se to stalo všemu lidu nedopatřením.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: