Pátek před 1. nedělí v době postní A – Ž 51

3Smiluj se nade mnou, Bože, podle svého milosrdenství! Podle svého hojného slitování vymaž má přestoupení! 4Dokonale mě umyj od mého provinění a od mého hříchu mě očisti. 5Já svá přestoupení uznávám, svůj hřích mám před sebou ustavičně. 6Proti tobě samému jsem zhřešil, udělal jsem to, co je zlé v tvých očích. A tak jsi spravedlivý, když mluvíš, jsi dokonalý, když konáš soud. 7Hle, byl jsem zplozen v nepravosti, matka mě počala v hříchu. 8Hle, ty máš zalíbení v niterné opravdovosti a vskrytu mi dáváš poznat moudrost. 9Očisti mě od hříchu yzopem, a budu čistý, umyj mě, a budu nad sníh bělejší. 10Dej, ať uslyším veselí a radost, ať se zaradují kosti, kterés zdeptal. 11 Skryj svou tvář před mými hříchy a všechna má provinění vymaž. 12Stvoř mi čisté srdce, ó Bože! Obnov v mém nitru pevného ducha! 13Neodvrhuj mě od své tváře, svého svatého Ducha mi neber! 14Vrať mi veselí ze své spásy a upevni ve mně šlechetného ducha. 15Budu vyučovat vzpurníky tvým cestám a hříšníci se navrátí k tobě. 16Uchraň mě před proléváním krve, Bože! Bože, má spáso, můj jazyk jásá nad tvou spravedlností. 17Panovníku, otevři mé rty, má ústa budou zvěstovat tvou chválu. 18Neměl bys zalíbení v oběti, i kdybych ji předložil; po zápalné oběti netoužíš. 19Oběť Bohu je zkroušený duch. Bože, ty nepohrdneš zkroušeným a pokořeným srdcem. 20Ve své přízni prokaž dobro Sijónu, vybuduj jeruzalémské hradby! 21Pak se ti zalíbí spravedlivé oběti, zápalné oběti i celopaly. Tehdy budou obětovat býčky na tvém oltáři.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: