Pátek před 1. nedělí adventní B – Za 14, 1-9

1Hle, přichází den Hospodinův, kdy ve tvém středu bude rozdělena tvá kořist. 2Shromáždím všechny národy k Jeruzalému do boje. Město bude dobyto, domy budou vypleněny a ženy zneuctěny. Polovina města odejde do vyhnanství, ale zbytek lidu z města vyhlazen nebude. 3Hospodin vytáhne a bude bojovat proti těmto národům, jako když bojoval v den bitvy. 4V onen den se jeho nohy postaví na Olivové hoře, která je východně naproti Jeruzalému. Olivová hora se rozštěpí na poloviny od východu k západu a vznikne převeliké údolí. Polovina hory ustoupí na sever a polovina na jih. 5Budete utíkat údolím mých hor, neboť horské údolí dosáhne k Ásalu. Budete utíkat, jako jste utíkali před zemětřesením ve dnech judského krále Uzijáše. Tehdy přijde Hospodin, můj Bůh, a všichni svatí s ním. 6 I stane se v onen den, že nebude světlo, hvězdy pohasnou. 7Nastane jediný den, známý jen Hospodinu; nebude den a nebude noc, ale stane se, že ve večerním čase bude světlo. 8I stane se v onen den, že z Jeruzaléma bude vyvěrat živá voda, polovina jí poteče do moře východního a polovina do moře západního. Tak to bude v létě i v zimě. 9Hospodin bude králem nad celou zemí. V onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno bude jediné.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: