Letnice C – nebo Gn 11, 1-9

1 Celá země byla jedné řeči a jedněch slov. 2 Jak táhli od východu, nalezli v šineárské zemi pláň a tam se usadili.3 Řekli jeden druhému: Nuže, (udělejme cihly a důkladně je vypalme.) A měli cihlu místo kamene a asfalt měli místo malty.4 A řekli: Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi, a uděláme si jméno, abychom se nerozptýlili po celém povrchu země.5 Hospodin sestoupil, aby viděl to město a věž, které lidští synové stavěli.6 Hospodin řekl: Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč, a toto je začátek jejich činnosti. Tak pro ně nebude nemožné nic, co si usmyslí udělat.7 Nuže, sestupme a zmaťme tam jejich řeč, takže jeden nebude rozumět řeči druhého.8 Tak je odtamtud Hospodin rozptýlil po celém povrchu země, a přestali stavět to město.9 Proto nazvali jeho jméno Bábel, neboť tam Hospodin zmátl řeč celé země a odtamtud je Hospodin rozptýlil po celém povrchu země.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: