Letnice C – Evangelium J 14, 8-17.(25-27)

8 Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce a to nám stačí.“9 Ježíš mu řekl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mne nepoznal? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce‘?10 Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky.11 Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky. 12 Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které činím já, a bude činit ještě větší skutky než tyto, neboť já jdu k Otci.13 A oč byste požádali v mém jménu, to učiním, aby byl Otec oslaven v Synu.14 Požádáte-li [mne] o něco v mém jménu, já to učiním.“15 „Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání.16 A já požádám Otce a on vám dá jiného Zastánce, aby byl s vámi (na věčnost)17 Ducha pravdy, jejž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. 25 „Toto jsem vám pověděl, dokud zůstávám u vás.26 Ale Zastánce, Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.27 Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: