Letnice B – nebo Ez 37, 1-14

1 Spočinula na mně Hospodinova ruka a (Hospodin mě vyvedl v duchu,) ponechal mě uprostřed pláně; ta byla plná kostí.2 Pak mě nad nimi provedl kolem dokola; hle, bylo jich na povrchu pláně velmi mnoho, a hle, byly velmi vyschlé.3 Tu mi řekl: Lidský synu, jestlipak tyto kosti ožijí? Odpověděl jsem: Panovníku Hospodine, ty to víš. 4 Pak mi řekl: Prorokuj k  těmto kostem a řekni jim: Vyschlé kosti, slyšte Hospodinovo slovo.5 Toto praví Panovník Hospodin o  těchto kostech: (Hle, uvedu do vás ducha a vy ožijete.) 6 Dám na vás šlachy, nanesu na vás maso a natáhnu na vás kůži, vložím do vás ducha a ožijete. I poznáte, že já jsem Hospodin.7 I prorokoval jsem, tak jak mi bylo přikázáno. Jakmile jsem prorokoval, nastal hluk a hle, hřmot a kosti se přiblížily (jedna k druhé.) 8 Potom hle, spatřil jsem na nich šlachy, maso vyrostlo a odshora se na ně natáhla kůže, ale duch v nich nebyl. 9 Nato mi řekl: Prorokuj k duchu. Prorokuj lidský synu a řekni tomu duchu: Toto praví Panovník Hospodin: Přijď duchu, od čtyř větrů a vdechni do těchto pobitých, ať ožijí.10 I prorokoval jsem, jak mi to přikázal. (Tu do nich přišel duch, ožili a postavili se na nohy,) převelice velké vojsko.11 Nato mi řekl: Lidský synu, tyto kosti jsou celý dům izraelský. (Hle, říkají: Naše kosti uschly a naše naděje zahynula, jsme ztraceni. ) 12 Proto prorokuj a řekni jim: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, (otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů,) můj lide. (Přivedu vás na izraelskou půdu.) 13 I poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a až vás vyvedu z vašich hrobů, můj lide.14 Vložím do vás svého ducha a ožijete. Pak vám dám spočinout na vaší půdě. I poznáte, že já Hospodin jsem promluvil a také to vykonám, je Hospodinův výrok.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: