Letnice A – nebo Nu 11, 24-30

24Mojžíš vyšel a promluvil k lidu Hospodinova slova. Pak shromáždil sedmdesát mužů ze starších lidu a postavil je okolo stanu. 25Hospodin sestoupil v oblaku, promluvil k němu a vzal z Ducha, který byl na něm, a dal ho na sedmdesát mužů ze starších. I stalo se, když na nich Duch spočinul, že prorokovali, ale znovu již ne. 26Dva muži zůstali v táboře — jeden se jmenoval Eldád a druhý se jmenoval Médád. I na nich spočinul Duch — byli totiž mezi zapsanými, ale nevyšli ke stanu — a prorokovali v táboře. 27Přiběhl mládenec a oznámil to Mojžíšovi: Eldád a Médád prorokují v táboře. 28Ozval se Jozue, syn Núnův, který sloužil Mojžíšovi od svého mládí, a řekl: Můj pane, Mojžíši, zadrž je. 29Mojžíš mu řekl: Ty žárlíš kvůli mně? Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci, když by Hospodin na ně dal svého Ducha! 30Mojžíš se odebral do tábora, on i izraelští starší.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: