Křtu Páně (1. neděle po Zjevení Páně) A – 2. čtení Sk 10, 34-43

34Petr otevřel ústa a řekl: „Opravdu nyní chápu, že Bůh nikomu nestraní,   35ale v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a činí spravedlnost.   36To je slovo, které poslal synům Izraele, když zvěstoval pokoj skrze Ježíše Krista — on je Pánem všech.   37Vy sami víte o tom, co se dálo po celém Judsku, počínajíc Galileou, po křtu, který hlásal Jan.   38Jak Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše, toho z Nazareta, jenž procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí Ďábla, protože Bůh byl s ním.   39My jsme svědky všeho, co učinil v té krajině Židů a v Jeruzalémě. A oni ho pověsili na dřevo a zabili.   40Bůh jej však třetího dne probudil z mrtvých a dal mu zjevit se;   41ne všemu lidu, ale svědkům předem Bohem určeným, nám, kteří jsme s ním po jeho vzkříšení z mrtvých jedli a pili.   42A nařídil nám, abychom lidu vyhlásili a dosvědčili, že on je ten Bohem ustanovený soudce živých i mrtvých.   43Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: