Křtu Páně (1. neděle po Zjevení Páně) A – 1. čtení Iz 42, 1-9

1Hle, můj otrok, kterého budu pevně držet, můj vyvolený, jehož si má duše oblíbila. Vložil jsem na něj svého Ducha, a přinese právo národům.   2Nebude křičet ani se pozdvihovat ani nebude venku slyšet jeho hlas.   3Nalomenou třtinu nezlomí a hasnoucí knot neuhasí, bude vynášet pravdivý soud.   4Nezemdlí ani se nenalomí, dokud neustanoví v zemi právo. I ostrovy budou očekávat na jeho zákon.   5Toto praví Bůh, Hospodin, jenž stvořil nebesa a roztahuje je, rozprostírá zemi i to, co na ní vzchází, který dává dech lidu na ní a ducha těm, kdo po ní chodí:   6Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopím tě za ruku. Budu tě opatrovat a dám tě za smlouvu lidu a za světlo národů,   7abys otevřel oči slepé a vyvedl z vězení vězně — z žaláře ty, kdo pobývají v temnotě.   8Já jsem Hospodin, to je mé jméno, a svou slávu jinému nedám, ani svou chválu modlám.   9Ty první věci — hle — přišly. A nové oznamuji: Dříve než budou vzcházet, ohlásím je vám.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: