Den spočinutí Páně v hrobě ABC (Bílá sobota, nikoli vigilie) – Žalm 31, 2-5.16-17

2V tobě, Hospodine, hledám útočiště; kéž nejsem nikdy zahanben. Vytrhni mě pro svou spravedlnost! 3Nakloň ke mně své ucho, rychle mě vysvoboď, buď mi pevnou skálou, opevněným domem, abys mě zachránil. 4Neboť ty jsi má skála a má tvrz! Pro své jméno mě tedy veď a posiluj! 5Vyveď mě z léčky, kterou mi nastražili. Vždyť tys má záštita! 16Mé časy jsou ve tvé ruce. Vysvoboď mě z ruky mých nepřátel a od těch, kdo mě pronásledují! 17Rozjasni svou tvář nad svým otrokem, zachraň mě svým milosrdenstvím!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: