Den spočinutí Páně v hrobě ABC (Bílá sobota, nikoli vigilie) – 2. čtení 1 P 4, 1-8

1Když tedy Kristus za nás trpěl v těle, i vy se vyzbrojte týmž smýšlením, totiž že ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem, 2abyste po zbývající čas života v těle již nežili podle lidských žádostí, nýbrž podle Boží vůle. 3Dost již zajisté na tom, že jste v uplynulém čase života vykonávali vůli pohanů, když jste žili v bezuzdnostech, v žádostech, v opilství,v hýření, v pitkách a v nedovoleném uctívání model. 4Proto se diví, že s nimi neběháte do téhož proudu prostopášnosti, a urážejí vás. 5Ti vydají počet tomu, kdo je připraven soudit živé i mrtvé. 6Vždyť proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým, aby žili podle Boha v Duchu, ačkoli byli podle lidí v těle odsouzeni. 7Konec všeho se přiblížil. Staňte se tedy rozvážnými a střízlivými k modlitbám. 8Především k sobě mějte vroucí lásku, neboť láska přikrývá množství hříchů.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: