Čtvrtek před Křtem Páně B – 1 Sa 3, 1-21

1Chlapec Samuel sloužil Hospodinu v přítomnosti Élího. V oněch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné a vidění nebylo obvyklé. 2 V onom čase se stalo, že Élí ležel na svém místě; jeho oči začínaly slábnout, takže neviděl. 3Boží lampa ještě nezhasla a Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží truhla. 4Tehdy Hospodin zavolal Samuela a on odpověděl: Tady jsem. 5Pak běžel k Élímu a řekl: Tady jsem, volal jsi mě? On však řekl: Nevolal jsem. Vrať se a lehni si. Šel a lehl si. 6Hospodin zavolal znovu: Samueli! Samuel vstal, šel k Élímu a řekl: Tady jsem. Volal jsi mě? On však řekl: Nevolal, můj synu. Vrať se a lehni si. 7Samuel ještě neznal Hospodina a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. 8Znovu, potřetí, zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Élímu a řekl: Tady jsem. Volal jsi mě? Vtom Élí pochopil, že chlapce volá Hospodin. 9Nato Élí Samuelovi řekl: Jdi a lehni si. A jestliže tě bude volat, řekni: Mluv, Hospodine, neboť tvůj otrok slyší. Samuel šel a lehl si na své místo. 10Potom přišel Hospodin, stál tam a zavolal jako předtím: Samueli, Samueli! Samuel řekl: Mluv, neboť tvůj otrok slyší. 11Hospodin Samuelovi řekl: Hle, učiním v Izraeli něco takového, že každému, kdo o tom uslyší, bude znít v obou uších. 12V onen den naplním na Élím všechno, co jsem promluvil proti jeho domu, od začátku až do konce. 13Oznámil jsem mu, že budu soudit jeho dům navěky za vinu, o které věděl; vždyť jeho synové proklínali Boha, ale nenapomenul je. 14Proto jsem přísahal domu Élího: Navěky nebude smířena vina domu Élího ani obětním hodem ani přídavnou obětí. 15Samuel ležel až do rána, kdy otevřel dveře Hospodinova domu. Samuel se Élímu bál vidění oznámit. 16Élí však Samuela zavolal a řekl: Samueli, můj synu. On řekl: Tady jsem. 17Řekl: Co ti to říkal? Prosím, nic přede mnou nezatajuj! tak Bůh učiní tobě a ještě přidá, jestliže přede mnou zatajíš něco z toho všeho, co ti říkal. 18Samuel mu tedy všechno oznámil a nic před ním nezatajil. Élí pak řekl: On je Hospodin. učiní, co je dobré v jeho očích. 19Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Žádné z jeho slov nenechal padnout na zem. 20Celý Izrael od Danu až po Beer-šebu věděl, že Samuel je věrný Hospodinův prorok. 21Hospodin se nadále ukazoval v Šílu, neboť v Šílu se Hospodin zjevil Samuelovi Hospodinovým slovem.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: