Čtvrtek před Křtem Páně A – 1 Sa 3, 1-9

1 Chlapec Samuel sloužil Hospodinu v přítomnosti Élího. V oněch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné a vidění nebylo obvyklé. 2 (V onom čase) se stalo, že Élí ležel na svém místě; jeho oči začínaly slábnout, takže neviděl. 3 Boží lampa ještě nezhasla a Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží truhla. 4 Tehdy Hospodin zavolal Samuela a on odpověděl: Tady jsem. 5 Pak běžel k Élímu a řekl: Tady jsem, volal jsi mě? On však řekl: Nevolal jsem. Vrať se a lehni si. Šel a lehl si.6 Hospodin zavolal znovu: Samueli! Samuel vstal, šel k Élímu a řekl: Tady jsem. Volal jsi mě? On však řekl: Nevolal, můj synu. Vrať se a lehni si.7 Samuel ještě neznal Hospodina a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno.8 Znovu, potřetí, zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Élímu a řekl: Tady jsem. Volal jsi mě? Vtom Élí pochopil, že chlapce volá Hospodin.9 Nato Élí Samuelovi řekl: Jdi a lehni si. A jestliže tě bude volat, řekni: Mluv, Hospodine, neboť tvůj otrok slyší. Samuel šel a lehl si na své místo.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: