Čtvrtek před 9. nedělí v mezidobí C – 1 Kr 12, 20-33

20Když uslyšel celý Izrael, že se Jarobeám vrátil, poslali pro něj, pozvali ho do shromáždění a ustanovili ho králem nad celým Izraelem. Za domem Davidovým nešel nikdo, jenom sám kmen Juda. 21Když přišel Rechabeám do Jeruzaléma, shromáždil celý dům judský a kmen Benjamín, sto osmdesát tisíc vybraných bojovníků, aby bojovali s domem izraelským a navrátili království Rechabeámovi, synu Šalomounovu. 22I stalo se Boží slovo k Šemajášovi, muži Božímu: 23Řekni judskému králi Rechabeámovi, synu Šalomounovu, a celému domu judskému i Benjamínovi a ostatnímu lidu toto: 24Toto praví Hospodin: Netáhněte a nebojujte se svými bratry, syny Izraele. Vraťte se všichni domů, neboť tato věc se stala ode mne. Poslechli Hospodinovo slovo, vrátili se a šli podle Hospodinova slova. 25Jarobeám postavil Šekem v Efrajimském pohoří a sídlil v něm. Odtud vyšel a postavil Penúel. 26Jarobeám si v srdci řekl: Takto by se království mohlo vrátit k domu Davidovu. 27Když bude tento lid přicházet konat oběti do Hospodinova domu v Jeruzalémě, vrátí se srdce tohoto lidu k jejich pánu, k judskému králi Rechabeámovi. Zabijí mě a vrátí se k judskému králi Rechabeámovi. 28Král se poradil, udělal dvě zlatá telata a řekl lidu: Dost dlouho jste chodili do Jeruzaléma. Hle, toto jsou tvoji bohové, Izraeli, kteří tě vyvedli z egyptské země. 29Jedno umístil do Bét-elu a druhé dal do Danu. 30To se stalo hříchem, neboť lid chodil k jednomu až do Danu. 31Na návrších udělal svatyně a ze spodiny lidu ustanovil kněze, kteří nebyli ze synů Léviho. 32Jarobeám ustanovil svátek v osmém měsíci, patnáctého dne toho měsíce, jako je svátek v Judsku a přicházel k oltáři. Tak činil v Bét-elu a obětoval telatům, která udělal, a ustanovil v Bét-elu kněze na návrší, která udělal. 33Přišel k oltáři, který udělal v Bét-elu, patnáctého dne osmého měsíce, v měsíci, který si sám vymyslel. Ustanovil svátek pro syny Izraele a přišel k oltáři, aby pálil kadidlo.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: