Čtvrtek před 7. nedělí po Zjevení Páně A – Ex 22, 21-27

21Žádnou vdovu ani sirotka nebudete utlačovat. 22Jestliže bys ho přece utlačoval, takže by ke mně úpěnlivě volal, jistě vyslyším jeho volání, 23vzplanu hněvem a pobiji vás mečem, takže se vaše ženy stanou vdovami a vaši synové sirotky. 24Jestliže půjčíš peníze mému lidu, chudému, který je s tebou, nebudeš vůči němu jednat jako lichvář, neuložíš mu úrok. 25Jestliže vezmeš do zástavy plášť svého bližního, do západu slunce mu ho vrať, 26neboť je to jeho jediná přikrývka, je to jeho plášť pro jeho tělo. V čem by jinak spal? I stane se, že bude ke mně úpěnlivě volat a vyslyším ho, neboť jsem milostivý. 27Nebudeš proklínat Boha ani předáka ve svém lidu nebudeš proklínat.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: