Čtvrtek před 6. nedělí po Zjevení Páně B – Lv 13, 1-17

1Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: 2Když bude mít někdo na kůži svého těla otok nebo vyrážku či světlou skvrnu a může se změnit na kůži jeho těla v ránu malomocenství, ať je přiveden ke knězi Áronovi či k některému z jeho synů, kněží. 3Kněz si prohlédne ránu na kůži jeho těla. Jestliže chlupy na ráně zbělely a rána vypadá hlubší než kůže jeho těla, je to rána malomocenství. Když to kněz uvidí, prohlásí ho za nečistého. 4Jestliže světlá skvrna na kůži jeho těla je bílá, ale nevypadá hlubší než kůže a jeho chlupy nezbělely, kněz uzavře člověka postiženého touto ranou na sedm dní. 5Sedmého dne ho kněz prohlédne, a jestliže mu rána připadá stejná, nerozšířila se po kůži, kněz ho uzavře na dalších sedm dní. 6Kněz ho prohlédne opět sedmého dne, a jestliže rána je vybledlá, nerozšířila se rána po kůži, kněz ho prohlásí za čistého; je to vyrážka. On si vypere šaty a bude čistý. 7Jestliže se však vyrážka dále šíří po kůži i poté, co se ukázal knězi ke svému očištění, ukáže se knězi opět. 8Když kněz uvidí, že se vyrážka po kůži rozšířila, prohlásí ho kněz za nečistého; je to malomocenství. 9Když bude na někom rána malomocenství, ať je přiveden ke knězi. 10Kněz ho prohlédne, a když je na kůži bílý otok, který zbělel chlupy a na otoku je živé maso, 11je to chronické malomocenství na kůži jeho těla. Kněz ho prohlásí za nečistého; neuzavře ho, protože je nečistý. 12Jestliže se malomocenství rozbují dále po kůži, malomocenství pokryje celou kůži člověka postiženého ranou od hlavy až k chodidlům, všude, kam kněz dohlédne, 13a kněz vidí, že malomocenství pokrylo celé jeho tělo, prohlásí člověka postiženého ranou za čistého; celý zbělel, je čistý. 14V den, kdy by se na něm ukázalo živé maso, bude nečistý. 15Když kněz uvidí živé maso, prohlásí jej za nečistého. Živé maso je nečisté; je to malomocenství. 16Nebo když živé maso zase zbělí, přijde ke knězi, 17kněz ho prohlédne, a jestliže rána zbělí, kněz prohlásí člověka postiženého ranou za čistého; je čistý.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: