Čtvrtek před 6. nedělí po Zjevení Páně A – Gn 26, 1-5

1Pak nastal v zemi hlad — jiný než ten první hlad, který byl za dnů Abrahamových — a Izák šel k pelištejskému králi Abímelekovi do Geraru. 2Tehdy se mu ukázal Hospodin a řekl: Nesestupuj do Egypta. Přebývej v zemi, kterou ti určím. 3Pobývej v této zemi jako cizinec. Budu s tebou a požehnám ti. Neboť tobě a tvému potomstvu dám všechny tyto země a naplním přísahu, kterou jsem přísahal tvému otci Abrahamovi. 4Rozmnožím tvé potomstvo jako nebeské hvězdy a dám tvému semeni všechny tyto země. Ve tvém semeni (si budou žehnat všechny národy) země, 5protože mne Abraham uposlechl a zachovával, co jsem mu uložil, (mé příkazy, má ustanovení) a mé zákony.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: