Čtvrtek před 5. nedělí v době postní A – Ez 1, 1-3; 2,8 – 3,3

1I stalo se ve třicátém roce ve čtvrtém měsíci, pátého dne toho měsíce, když jsem byl mezi vyhnanci u řeky Kebaru, že se otevřela nebesa a spatřil jsem Boží vidění. 2Pátého dne v měsíci — byl to pátý rok vyhnanství krále Jójakína — 3se opravdu stalo Hospodinovo slovo ke knězi Ezechielovi, synu Buzího, v chaldejské zemi u řeky Kebaru. Spočinula tam na něm Hospodinova ruka. 8A ty, lidský synu, slyš to, co k tobě mluvím; nebuď vzpurný jako ten dům vzpoury, otevři svá ústa a sněz to, co ti dávám. 9Tu jsem viděl, hle, ruka vztažená ke mně a hle, v ní svitek knihy. 10Rozprostřel jej přede mnou. Měl popsaný líc i rub a na něm byly zapsány žalozpěvy, lkání a bědování. 1A řekl mi: Lidský synu, sněz to, co nalezneš. Sněz tento svitek a jdi, promluv k domu izraelskému. 2Otevřel jsem tedy svá ústa a on mi dal sníst tento svitek. 3Řekl mi: Lidský synu, nakrmíš své břicho a naplníš své útroby tímto svitkem, který ti dávám. Snědl jsem ho tedy a byl v mých ústech sladký jako med.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: