Čtvrtek před 5. nedělí po Zjevení Páně B – Př 12, 10-21

10Spravedlivý bere ohled na život svého zvířete, avšak i slitovné činy ničemů jsou kruté. 11Kdo obdělává svou půdu, nasytí se pokrmem, ale tomu, kdo se žene za prázdnými věcmi, chybí rozum. 12Ničema dychtí po kořisti zlých, avšak kořen spravedlivých vydává ovoce. 13V přestoupení rtů je léčka pro zlého člověka, ale spravedlivý vyjde ze soužení. 14Ovocem svých úst se každý nasytí dobrem, to, co člověk rukama vykoná, se mu vrátí. 15 Hlupákova cesta je přímá v jeho očích, ale ten, kdo poslouchá radu, je moudrý. 16Hlupákův hněv se hned projeví, chytrý však hanbu skrývá. 17Kdo dává průchod pravdě, oznamuje spravedlnost, falešný svědek ale podvod. 18Někdo žvaní, jako když bodá mečem, ale jazyk moudrých přináší uzdravení. 19Pravdivé rty obstojí navěky, kdežto lživý jazyk jen na okamžik. 20V srdci těch, kdo kují zlo, je podvod, ale ti, kdo radí ku pokoji, mají radost. 21Spravedlivému se nestane žádné neštěstí, avšak ničemové jsou naplněni zlem.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: