Čtvrtek před 5. nedělí po Zjevení Páně A – Dt 4, 1-14

1Nyní slyš, Izraeli, ustanovení a nařízení, která vás učím plnit, abyste zůstali naživu, šli a obsadili zemi, kterou vám dává Hospodin, Bůh vašich otců. 2Nic nepřidávejte k tomu, co vám přikazuji, ani z toho nic neubírejte, ale zachovávejte příkazy Hospodina, svého Boha, které vám dávám. 3Vaše oči viděly, co Hospodin učinil kvůli Baal-peórovi, jak každého, kdo šel za Baal-peórem, Hospodin, tvůj Bůh, ze tvého středu vyhladil. 4Zatímco vy, kteří lnete k Hospodinu, svému Bohu, vy všichni jste dnes naživu. 5Pohleď, učil jsem vás ustanovení a nařízení, jak mi přikázal Hospodin, můj Bůh, abyste je plnili v zemi, do které jdete, abyste ji obsadili. 6Zachovávejte a plňte je, protože to je vaše moudrost a vaše rozumnost před očima národů, které když uslyší všechna tato ustanovení, řeknou: Tento velký národ je vskutku moudrý a rozumný lid. 7Vždyť (jaký jiný velký národ má bohy tak blízko sebe,) jako je Hospodin, náš Bůh, kdykoliv k němu voláme? 8A jaký jiný velký národ má tak spravedlivá ustanovení a nařízení jako je celý tento zákon, který před vás dnes kladu? 9Jenom se měj na pozoru a velmi střež svou duši, abys nezapomněl ty věci, které viděly tvé oči a aby po všechny dny tvého života nevymizely ze tvého srdce, ale poučuj o nich své syny a své vnuky. 10(Pamatuj na den,) kdy jsi stál před Hospodinem, svým Bohem, na Chorébu, a kdy mi Hospodin řekl: Shromáždi mi lid a oznámím jim svá slova, (aby se mě učili bát) po všechny dny, co budou naživu na zemi, a učili tomu i své syny. 11Přistoupili jste a stáli pod horou. Hora plála ohněm doprostřed nebes, byla tma, oblak a hustá temnota. 12Hospodin k vám mluvil z ohně. Slyšeli jste zvuk slov, ovšem podobu jste neviděli, nic než hlas. 13Oznámil vám svou smlouvu, kterou vám přikázal plnit, Deset slov, a napsal je na dvě kamenné desky. 14Mně v té době Hospodin přikázal, abych vás učil ustanovení a nařízení, abyste je plnili v zemi, do které procházíte Jordánem, abyste ji obsadili.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: