Čtvrtek před 4. nedělí velikonoční C – Ez 11, 1-25

1Tu mě Duch pozdvihl, přivedl mě k východní bráně Hospodinova domu obrácené k východu; a hle, ve vchodu do brány bylo dvacet pět mužů. Uprostřed nich jsem viděl Jaazanjáše, syna Azúrova, a Pelatjáše, syna Benajášova, knížata lidu. 2Tehdy mi řekl: Lidský synu, tito muži vymýšlejí zlo a připravují v tomto městě zlý plán, 3když říkají: V blízké době nestavte domy; ono je hrnec a my jsme maso. 4Proto prorokuj proti nim, prorokuj, lidský synu. 5I padl na mě Duch Hospodinův a on mi řekl: Promluv: Toto praví Hospodin: Tak jste promluvili vy, dome izraelský, a já vím, co vám přišlo na mysl. 6Rozmnožili jste v tomto městě počet pobitých, naplnili jste pobitými jeho ulice. 7Proto praví Panovník Hospodin toto: Vaši pobití, které jste nechali ležet uprostřed něho, jsou tím masem a ono je tím hrncem, ale vás jsem vyvedl z jeho středu. 8Meče jste se báli a meč na vás přivedu, je výrok Panovníka Hospodina. 9Vyvedu vás z jeho středu, vydám vás do ruky cizinců a vykonám nad vámi soudy. 10Padnete mečem na izraelské hranici. Budu vás soudit a poznáte, že já jsem Hospodin. 11Ono se vám nestane hrncem ani vy se nestanete uprostřed něho masem. Budu vás soudit na izraelské hranici. 12I poznáte, že já jsem Hospodin, podle jehož ustanovení jste nežili a jehož nařízení jste nekonali, ale jednali jste podle nařízení národů, které jsou okolo vás. 13I stalo se, jakmile jsem prorokoval, že Pelatjáš, syn Benajášův, zemřel. Padl jsem na tvář, volal jsem hlasitě o pomoc a řekl jsem: Běda, Panovníku Hospodine, ty činíš konec s ostatkem Izraele. 14I stalo se ke mně Hospodinovo slovo: 15Lidský synu, tvým bratrům, tvým příbuzným, po nichž můžeš dědit, a celému domu izraelskému, každému, komu obyvatelé Jeruzaléma řekli: Vzdalte se od Hospodina, ona země byla dána do vlastnictví nám. 16Proto řekni: Toto praví Panovník Hospodin: Ačkoliv jsem je vzdálil mezi národy a ačkoliv jsem je rozptýlil po zemích, stal jsem se jim na chvilku svatyní v zemích, do nichž přišli. 17Proto řekni: Toto praví Panovník Hospodin: I shromáždím vás z těch národů a vezmu vás z těch zemí, do nichž jste byli rozptýleni, a dám vám izraelskou zemi. 18Přijdou tam a odstraní z ní všechny její ohavné modly a všechny její odporné věci. 19A dám jim jedno srdce a nového ducha vložím do vašeho nitra, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce masité, 20aby žili podle mých ustanovení, zachovávali má nařízení a plnili je. I budou mým lidem a já budu jejich Bohem. 21Avšak ohledně srdce těch, jejichž srdce chodí za jejich ohavnými modlami a za jejich odpornými věcmi: Jejich cestu jsem uvalil na jejich hlavu, je výrok Panovníka Hospodina. 22Tu cherubové pozdvihli svá křídla, kola měli vedle sebe a sláva Boha Izraele byla nahoře nad nimi. 23A Hospodinova sláva vystoupila zprostřed města a zůstala stát nad horou, která je na východ od města. 24Pak mě Duch pozdvihl a přivedl mě ve vidění v Božím Duchu do Chaldejska k vyhnancům a to vidění, které jsem spatřil, ode mě vystoupilo. 25A jsem k vyhnancům promluvil o všech Hospodinových záležitostech, které mi ukázal.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: