Čtvrtek před 4. nedělí velikonoční B – Sk 3, 17-26

17A nyní, bratři, vím, že jste to udělali z nevědomosti, stejně jako vaši vůdcové. 18 Bůh však takto splnil, co předem ohlásil ústy všech proroků, že jeho Mesiáš bude trpět. 19 Učiňte tedy pokání a obraťte se, aby byly vymazány vaše hříchy, 20a přišly časy osvěžení od Pánovy tváře, a aby poslal určeného vám Mesiáše, Ježíše. 21Nebe ho musí přijmout až do časů obnovy všech věcí, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy všech svých svatých proroků. 22Mojžíš řekl: ‚Proroka vám vzbudí Pán, váš Bůh, z vašich bratrů jako vzbudil mne; toho budete poslouchat ve všem, co by vám řekl. 23A stane se, že každá duše, která neuposlechne toho proroka, bude vyhlazena z lidu. ‘ 24Také všichni proroci, kteří mluvili od Samuela dále, zvěstovali i tyto dny. 25Vy jste synové proroků a smlouvy, kterou Bůh uzavřel s vašimi otci, když řekl Abrahamovi: ‚A v tvém semeni budou požehnány všechny rodiny země.‘ 26Vám nejprve Bůh vzbudil svého služebníka a poslal ho, aby vám požehnal tím, že každého z vás odvrátí od vašich špatností.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: