Čtvrtek před 4. nedělí velikonoční B – Gn 30, 25-43

25Když Ráchel porodila Josefa, řekl Jákob Lábanovi: Propusť mě, ať odejdu na své místo a do své země. 26Vydej mi mé ženy a děti, za něž jsem ti sloužil, a půjdu. Vždyť ty sám víš, jakou službu jsem ti prokazoval. 27Lában mu odpověděl: Kéž bych nalezl milost v tvých očích a zůstal bys. V kalichu jsem viděl, že mi kvůli tobě Hospodin požehnal. 28Dále řekl: Urči si svou mzdu u mne a dám ti ji. 29Jákob mu odpověděl: Ty víš, jak jsem ti sloužil a jak se mnou tvůj dobytek prospíval. 30Vždyť to málo, co jsi měl před mým příchodem, se rozhojnilo v množství a Hospodin ti žehnal na každém mém kroku. Kdy již budu pracovat také pro svou rodinu? 31Zeptal se: Co ti mám dát? Jákob odpověděl: Nedávej mi nic. Pokud pro mne uděláš tuto věc, budu znovu pást a střežit tvé ovce: 32 Projdu dnes celé tvé stádo a vezmu z něho všechny ovce skvrnité a strakaté, všechny načernalé ovce mezi jehňaty a strakaté a skvrnité kusy mezi kozami. To bude má mzda. 33Má spravedlnost bude pro mne od zítřejšího dne svědčit tak, že když přijdeš prohlédnout mou mzdu, všechno, co z koz nebude skvrnité či strakaté a mezi jehňaty načernalé, bude u mne pokládáno za kradené. 34Lában řekl: Dobrá, ať se stane podle tvého slova. 35Ale ještě toho dne odstranil pruhované a strakaté kozly a všechny skvrnité a strakaté kozy, všechno, co mělo na sobě něco bílého, a všechna načernalá jehňata a předal je do rukou svých synů. 36 Pak je vzdálil od Jákoba tři dny cesty, zatímco Jákob pásl zbývající Lábanovo stádo. 37Jákob si pak vzal čerstvé pruty styraxu, mandloně a platanu a oloupal na nich bílé pruhy, takže odkryl to, co bylo na prutech bílé. 38A pruty, které oloupal, položil v napajedlech na vodních žlabech, kam přicházely ovce pít, aby byly naproti ovcím, které se pářily, když přicházely pít. 39Když se ovce či kozy pářily před pruty, rodily pruhovaná, skvrnitá a strakatá jehňata. 40Jákob ta jehňata odděloval; ovce z Lábanova bravu stavěl směrem k pruhovaným a všem načernalým. Tak si připravil svá samostatná stáda, která nepřipojil k ovcím Lábanovým. 41A kdykoliv se pářily statné ovce či kozy, Jákob pokládal pruty před oči stáda do napajedel, aby se pářily u prutů. 42U slabých ovcí pruty nepokládal. Tak připadly ty slabé Lábanovi a statné Jákobovi. 43Tak ten muž převelice zbohatl. Patřilo mu mnoho bravu, služky a otroci, velbloudi i osli.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: