Čtvrtek před 4. nedělí v době postní A – 1 Sa 15, 10-21

10I stalo se Hospodinovo slovo k Samuelovi: 11Lituji, že jsem ustanovil Saula za krále, neboť se ode mě odvrátil a nenaplnil mé slovo. Samuel se rozzlobil a celou noc volal k Hospodinu. 12Časně zrána Samuel vstal, aby se setkal se Saulem. Samuelovi bylo oznámeno: Saul přišel na Karmel a postavil si pomník. Potom se obrátil, šel dál a sestoupil do Gilgálu. 13Když přišel Samuel k Saulovi, Saul mu řekl: Jsi požehnaný Hospodinu. Naplnil jsem Hospodinovo slovo. 14Samuel nato řekl: A co to bečení ovcí, jež zní v mých uších, a bučení býků, které slyším? 15Saul odpověděl: Přivedli od Amálekovců to, s čím měl lid soucit, nejlepší kusy ovcí a býků, aby to obětovali Hospodinu, tvému Bohu, a zbytek jsme zasvětili zkáze. 16Samuel řekl Saulovi: Nech toho. Oznámím ti, co ke mně této noci promluvil Hospodin. Odpověděl mu: Mluv. 17Samuel nato řekl: I když jsi malý ve svých očích, jsi hlavou izraelských kmenů. Hospodin tě pomazal za krále nad Izraelem. 18Hospodin tě poslal na cestu a řekl: Jdi a zasvěť zkáze amálecké hříšníky. Bojuj proti nim, dokud s nimi neskoncuješ. 19Proč jsi neuposlechl Hospodina, ale vrhl ses na kořist a spáchal jsi to, co je zlé v Hospodinových očích? 20Saul odpověděl Samuelovi: Uposlechl jsem Hospodina a šel na cestu, na kterou mě Hospodin poslal. Přivedl jsem amáleckého krále Agaga a Amálekovce jsem zasvětil zkáze. 21Lid vzal z kořisti ovce a býky, nejlepší z toho, co bylo zasvěceno zkáze, aby to obětovali Hospodinu, tvému Bohu, v Gilgálu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: