Čtvrtek před 4. nedělí po Zjevení Páně C – 2 Pa 34, 1-7

1Jóšijášovi bylo osm let, když se stal králem, a kraloval v Jeruzalémě třicet jedna let. 2Činil to, co je správné v Hospodinových očích, a chodil po cestách svého otce Davida, neodvrátil se napravo ani nalevo. 3V osmém roce svého kralování, když byl ještě mladý, začal hledat Boha svého otce Davida a ve dvanáctém roce začal očišťovat Judsko a Jeruzalém od návrší, posvátných kůlů a tesaných i litých model. 4V jeho přítomnosti strhli oltáře baalů a pokácel kadidlové oltáře, které byly nahoře na nich. Posvátné kůly a tesané i lité modly roztřískal, rozdrtil a rozsypal na hroby těch, kdo jim obětovali. 5Kosti kněží spálil na jejich oltářích. Tak očistil Judsko a Jeruzalém. 6Ve městech Manasesa, Efrajima, Šimeóna až k Neftalímu a v troskách okolo nich 7strhl oltáře a posvátné kůly, tesané modly rozbil a rozdrtil, pokácel všechny kadidlové oltáře v celé izraelské zemi a vrátil se do Jeruzaléma.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: