Čtvrtek před 4. nedělí po Zjevení Páně B – Dt 3, 23-29

23V té době jsem prosil Hospodina o smilování slovy: 24Panovníku Hospodine, ty jsi začal svému otroku ukazovat svou velikost a svou mocnou ruku. Jaký bůh na nebesích a na zemi by mohl činit skutky a udatné činy jako jsou tvoje? 25Dovol, abych šel dál a uviděl tu dobrou zemi, která je za Jordánem, to dobré pohoří a Libanon. 26Hospodin se na mě kvůli vám nazlobil a nevyslyšel mě. Hospodin mi řekl: Dost. Již o tom se mnou nemluv. 27Vystup na vrchol Pisgy a pozvedni oči na západ, na sever, na jih a na východ. Podívej se na vlastní oči, protože tento Jordán nepřejdeš. 28Dej však příkaz Jozuovi, posilni ho a upevni ho, protože on půjde před tímto lidem, on jim dá do dědictví zemi, kterou uvidíš. 29Zůstali jsme v údolí naproti Bét-peóru.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: