Čtvrtek před 4. nedělí adventní B – 2 Sa 6, 1-11

1David znovu shromáždil všechny vybrané muže z Izraele, celkem třicet tisíc. 2David a všechen lid, který byl s ním, vstal a šel z Baalímu v Judsku, aby odtamtud přinesli Boží truhlu, která se nazývá jménem, jménem Hospodina zástupů, sedícího na cherubech. 3Naložili Boží truhlu na nový vůz a vezli ji z Abínádabova domu, který je na kopci. Ten nový vůz vedli Uza a Achjó, synové Abínádabovi. 4Vezli ji z Abínádabova domu, který je na kopci, Uza šel u Boží truhly. Achjó šel před truhlou. 5David a celý dům izraelský se radovali před Hospodinem a hráli na všelijaké nástroje z cypřišového dřeva, na lyry, harfy, tamburíny, chřestítka a činely. 6Když přišli k Nákonovu humnu, sáhl Uza na Boží truhlu a podržel ji, protože voli opustili cestu. 7Hospodinův hněv vzplál proti Uzovi a Bůh ho tam pro neúctu zabil. Zemřel tam u Boží truhly. 8David se rozzlobil kvůli tomu, že se Hospodin prudce obořil na Uzu. To místo se nazývá dodnes Peres-uza. 9Toho dne se David začal bát Hospodina a řekl: Jak může vejít ke mně Hospodinova truhla? 10Proto si David nechtěl Hospodinovu truhlu vzít k sobě do Města Davidova. David ji odsunul do domu Obéd-edóma Gatského. 11Hospodinova truhla zůstala v domě Obéd-edóma Gatského tři měsíce a Hospodin žehnal Obéd-edómovi i celému jeho domu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: