Čtvrtek před 4. nedělí adventní A – Ga 3,23-29

23Dokud nepřišla víra, byli jsme hlídáni pod Zákonem, uzavíráni pro víru, která měla být zjevena,   24takže se Zákon stal naším vychovatelem ke Kristu, abychom byli ospravedlněni z víry.   25Když však přišla víra, nejsme již podřízeni vychovateli.   26Neboť všichni jste synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši.   27Vždyť vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli.   28Již není Žid ani Řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.   29A jestliže jste Kristovi, jste símě Abrahamovo, dědicové podle zaslíbení.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: