Čtvrtek před 34. nedělí v mezidobí C – Jr 21, 1-14

1Slovo, které se stalo k Jeremjášovi od Hospodina, když k němu král Sidkijáš poslal Pašchúra, syna Malkijášova, a kněze Sefanjáše, syna Maasejášova, se slovy: 2Dotaž se, prosím, za nás Hospodina, protože babylonský král Nebúkadnesar proti nám vede válku. Snad s námi Hospodin bude jednat podle všech svých dřívějších obdivuhodných činůon od nás odtáhne. 3Nato jim Jeremjáš řekl: Takto odpovězte Sidkijášovi: 4Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Hle, obrátím válečné zbraně, které jsou ve vašich rukou, jimiž vedete válku proti babylonskému králi a proti Chaldejcům, kteří vás obléhají venku za hradbami, a shromáždím je doprostřed tohoto města. 5Já sám budu bojovat proti vám vztaženou rukou a silnou paží, v hněvu, v zlobě a ve velikém rozhořčení 6a pobiji obyvatele tohoto města, lidi i zvěř. Zemřou velkým morem. 7Potom, je Hospodinův výrok, vydám judského krále Sidkijáše, jeho otroky, lid a ty, kteří zůstanou v tomto městě po moru, meči a hladu, do ruky babylonského krále Nebúkadnesara, do ruky jejich nepřátel a do ruky těch, kdo usilují o jejich život. Pobije je ostřím meče, neslituje se nad nimi, nebude mít soucit ani slitování. 8A tomuto lidu řekni: Toto praví Hospodin: Hle, kladu před vás cestu života a cestu smrti. 9Ten, kdo zůstane v tomto městě, zemře mečem, hladem a morem; ale ten, kdo vyjde a přeběhne ke Chaldejcům, kteří vás obléhají, bude žít, kořistí se mu stane jeho duše. 10Protože jsem obrátil svou tvář proti tomuto městu ke zlu a ne k dobru, je Hospodinův výrok, bude vydáno do ruky babylonského krále a ten ho spálí ohněm. 11Domu judského krále řekni: Slyšte Hospodinovo slovo: 12Dome Davidův, toto praví Hospodin: Zrána pomozte získat právo a vysvoboďte okradeného z ruky utlačovatele, jinak vyšlehne můj hněv jako oheň, vzplane a kvůli vašim zvráceným činům neuhasne. 13Hle, jsem proti tobě, obyvatelko údolí, skálo roviny, je Hospodinův výrok. Říkáte: Kdo by nás napadl? Kdo by pronikl do našich příbytků? 14Navštívím vás za ovoce vašich činů, je Hospodinův výrok, zapálím oheň v jejím lese a ten stráví celé její okolí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: