Čtvrtek před 34. nedělí v mezidobí B – 2 Kr 22, 1-10

1Jóšijášovi bylo osm let, když se stal králem, a kraloval v Jeruzalémě třicet jedna let. Jeho matka se jmenovala Jedída, dcera Adajášova z Boskatu. 2Činil to, co je správné v Hospodinových očích, a chodil po všech cestách svého otce Davida, neodvrátil se napravo ani nalevo. 3I stalo se v osmnáctém roce vlády krále Jóšijáše, že poslal král písaře Šáfana, syna Asaljáše, syna Mešulámova, do Hospodinova domu se slovy: 4Zajdi k veleknězi Chilkijášovi, zváží stříbro přinesené do Hospodinova domu, jež sebrali strážci prahu od lidu. 5Ať ho dají do rukou dílovedoucích, ustanovených nad Hospodinovým domem, a ti ať ho dají těm, kdo dělají práci na Hospodinově domě, na opravu poškození domu: 6tesařům, stavitelům, zedníkům a na nákup dřeva a tesaných kamenů k opravě domu. 7Ale se jim nepočítá stříbro, které bylo vydáno do jejich rukou, protože jednají poctivě. 8Velekněz Chilkijáš řekl písaři Šáfanovi: Našel jsem v Hospodinově domě knihu zákona. Chilkijáš dal knihu Šáfanovi a ten v ní četl. 9Písař Šáfan přišel ke králi a odpověděl králi slovy: Tvoji otroci zvážili stříbro, které se našlo v domě, a vydali ho do rukou dílovedoucích, ustanovených nad Hospodinovým domem. 10Pak písař Šáfan králi oznámil: Kněz Chilkijáš mi dal knihu. Nato z ní Šáfan před králem četl.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: