Čtvrtek před 33. nedělí v mezidobí B – 1 Tm 6, 11-21

11Ale ty, Boží člověče, před tím utíkej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. 12Bojuj dobrý boj víry, chop se věčného života, k němuž jsi byl povolán a pro nějž jsi učinil dobré vyznání před mnoha svědky. 13Přikazuji ti před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který před Pontiem Pilátem dosvědčil dobré vyznání, 14 abys zachoval ten příkaz bez poskvrny a bez úhony až do zjevení našeho Pána Ježíše Krista, 15které svým časem ukáže blahoslavený a jediný Panovník, Král kralujících a Pán panujících. 16On jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí nespatřil a nemůže spatřit. Jemu buď čest a věčná moc. Amen. 17Těm, kteří jsou bohatí v nynějším věku, přikazuj, ať nesmýšlejí povýšeně a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v živého Boha, který nám všechno štědře poskytuje k požitku; 18 ať konají dobro, bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědří, sdílní, 19a tak si shromažďují pěkný základ pro budoucnost, aby se chopili skutečného života. 20Ó Timoteji, zachovej, co ti bylo svěřeno, vyhýbej se světským prázdným řečem a protikladným tvrzením toho, co se falešně nazývá ‚poznání ‘, 21k němuž se někteří přiznávali, a zbloudili ve víře. Milost s vámi. Amen.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: