Čtvrtek před 33. nedělí v mezidobí A – Sd 2, 5-15

5Synové Izraele nazvali ono místo jménem Bokím a obětovali tam Hospodinu. 6Když Jozue propustil lid a synové Izraele odešli každý do svého dědictví, aby tu zemi obsadili. 7Lid sloužil Hospodinu po všechny Jozuovy dny a všechny dny starších, kteří Jozua přežili a kteří spatřili celé to velké Hospodinovo dílo, jež vykonal pro Izrael. 8Jozue, syn Núnův, otrok Hospodinův, zemřel ve věku sto deseti let. 9Pohřbili ho na území jeho dědictví v Timnat-cheresu, v efrajimském pohoří severně od hory Gaaš. 10A také celá ona generace byla připojena ke svým otcům. Po nich potom povstala jiná generace, která neznala Hospodina ani dílo, jež pro Izrael vykonal. 11Synové Izraele páchali to, co je zlé v Hospodinových očích, a sloužili baalům. 12Opustili Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedl z egyptské země, a chodili za jinými bohy z bohů těch národů, které byly okolo nich, klaněli se jim a provokovali Hospodina ke hněvu. 13Opustili Hospodina a sloužili Baalovi a Aštoretě. 14Tehdy vzplanul proti Izraeli Hospodinův hněv a on je vydal do ruky pustošitelů, kteří je plenili. Vydal je do ruky jejich okolním nepřátelům a nemohli už před svými nepřáteli obstát. 15Všude, kam vytáhli, byla Hospodinova ruka proti nim ke zlému, jak to Hospodin prohlásil a jak jim to Hospodin odpřisáhl. Bylo jim velmi úzko.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: